ΥΓΙΕΙΝΗ & ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Κάντε κλικ σε κάποιο αρχείο για να το ανοίξετε ή να το αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας.

Καν. (ΕΚ) αριθ. 178/2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων


Καν. (ΕΚ) αριθ.852/2004 – Για την Υγιεινή των Τροφίμων:


Καν. (ΕΚ) 853/2004 - Για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.


Καν. (ΕΚ) 882/2004 -Για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων


Καν. (ΕΚ) 854/2004 – Για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.


ΟΔΗΓΙΑ 2004/41/ΕΚ - Για την κατάργηση ορισμένων οδηγιών σχετικών με την υγιεινή των τροφίμων και τους υγειονομικούς όρους για την παραγωγή και διάθεση στην αγορά ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και για την τροποποίηση των Οδηγιών 89/662/ΕΟΚ και 92/118/ΕΟΚ και της Απόφασης 95/408/EK.


Καν.(ΕΚ). 2073/2005 -Περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα


Καν. (ΕΚ) 2074/2005-Για τη θέσπιση μέτρων εφαρμογής για ορισμένα προϊόντα βάσει του κανονισμού (ΕΚ) 853/2004 και για την οργάνωση επίσημων ελέγχων βάσει των κανονισμών (ΕΚ) 854/2004 και (ΕΚ)882/2004, για την παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) 852/2004 και για τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) . 853/2004 και (ΕΚ) 854/2004


Καν.(ΕΚ) 2075/2005 -Για τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με τους επίσημους ελέγχους για ανίχνευση Trichinella στο κρέας.


Καν. (ΕΚ) 1441/2007 -Για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα.


Καν.(ΕΚ) 2076/2005 - Για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) 853/2004, (ΕΚ) 854/2004 και (ΕΚ) 882/2004 και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) 853/2004 και (ΕΚ) 854/2004.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Καν. (ΕΚ) 1019/2008 -Για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) 852/2004 για την υγιεινή των τροφίμων

Καν. (ΕΚ) 1021/2008 -Για τροποποίηση των παραρτημάτων Ι, II και III του κανονισμού (ΕΚ). 854/2004 για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τον κανονισμό (ΕΚ) 2076/2005 όσον αφορά τα ζώντα δίθυρα μαλάκια, ορισμένα προϊόντα αλιείας και το προσωπικό που επικουρεί κατά τους επίσημους ελέγχους στα σφαγεία

Καν. (ΕΚ) 1662/2006 -Για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 853/2004 για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης

Καν.(ΕΚ) 1663/2006-Για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 854/2004 για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

 
Καν.1664/2006 - Για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 2074/2005 σχετικά με μέτρα εφαρμογής για ορισμένα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση ορισμένων μέτρων εφαρμογής.

Καν.(ΕΚ)1665/2006 -Για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 2075/2005 για τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με τους επίσημους ελέγχους για ανίχνευση Trichinella στο κρέας

Καν. 1666/2006 -Για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 2076/2005 για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) 853/2004,(ΕΚ) 854/2004 και (ΕΚ) 882/2004.


Πόσο ενημερωμένοι είστε για τα κατεψυγμένα τρόφιμα;
Τα τελευταία χρόνια η κατανάλωση κατεψυγμένων τροφίμων έχει αυξηθεί εντυπωσιακά. Τα κατεψυγμένα τρόφιμα καταλαμβάνουν όλο και πιο σημαντική θέση στο καλάθι αγορών του σύγχρονου Έλληνα καταναλωτή.
Δείτε περισσότερα

ΠΑ.Σ.Ε.Κ.Τ.  

Πειραιώς 226,  177 78  Αθήνα

Τηλ. 210 3423287
Fax. 210 3452098

pasekt@ath.forthnet.gr
Βρείτε μας στο facebook
WebEdit CMS